Regulamin

1.     Park rozrywki Śląskie Wesołe Miasteczko („ŚWM”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.

2.    Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązuje również regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Info-Centrum i na stronie www.parkslaski.pl.

3.    Wejście na teren ŚWM odbywa się przez specjalne bramki aktywowane:

               • biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym;

               • lub kartą magnetyczną, która stanowi własność Śląskiego Wesołego Miasteczko Sp. z o.o.
                  i którą należy zwrócić obsłudze ŚWM zaraz po przekroczeniu bramy głównej ŚWM 4.
                  Po opuszczeniu Śląskiego Wesołego Miasteczka nie można wejść na jego teren ponownie
                  na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych po uzgodnieniu z pracownikami Info-Centrum.

5.    Cennik ŚWM określa załącznik – „Cennik Śląskiego Wesołego Miasteczka”, dostępny w Kasach,
       Info-Centrum oraz na stronie internetowej.

6.    Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w załączniku –
       „Regulamin grup zorganizowanych na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka”, dostępny
       w Info-Centrum oraz na stronie internetowej.

7.    Dni oraz godziny otwarcia ŚWM określa załącznik – „Godziny otwarcia”, dostępny na tablicach   
       informacyjnych przed wejściem głównym do ŚWM oraz na stronie internetowej.

8.    Sprzedaż biletów wstępu kończy się na godzinę przed zamknięciem ŚWM. Z wyłączeniem
       promocji Happy Hour.

9.    Teren Śląskiego Wesołego Miasteczka można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem.

10.   Klienci Śląskiego Wesołego Miasteczka zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi 
        zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich.

11.   Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka znajdują się urządzenia obsługiwane bezosobowo,
        na których pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci lub pełnoletni 
        opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.

12.   Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy
        poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i
        w obecności obsługi urządzenia. Z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych.

13.   Obsługa urządzenia ma prawo ze względu na bezpieczeństwo osób chcących skorzystać
        z urządzenia zdecydować o korzystaniu z urządzenia poszczególnej osoby.

14.   W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Śląskiego Wesołego Miasteczka
        mogą zostać skrócone. O fakcie tym komunikować będzie Obsługa Śląskiego Wesołego
        Miasteczka.

15.   W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało
        wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. urządzenia, które ze względu bezpieczeństwa nie
        mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych
        warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

16.   Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone
        na obiekt ŚWM.

17.   Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach
        do tego przeznaczonych tj. obiektach gastronomicznych i tarasach do nich przyległych, które
        na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego  
        sprzedaż.

18.   Osoby niepełnosprawne i w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Osoby poruszające się
        na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów
        w Info-Centrum.

19.   Obsługa ŚWM oraz mobilny patrol ochrony są uprawnione do kontroli posiadania ważnego
        karnetu do ŚWM, a klienci ŚWM są zobowiązani do jego okazywania na ich żądanie.

20.   Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie ŚWM muszą znajdować się pod opieką
        osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich zachowanie.

21.   Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka zabrania się:

              • niszczenia zieleni,

              • kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych,

              • wprowadzania zwierząt,

              • wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.

22.   Posiadanie ważnego biletu do ŚWM uprawnia wyłącznie do przebywania na jego terenie
        oraz korzystania z urządzeń i atrakcji ŚWM.

23.   Obsługa ŚWM w uzasadnionych przypadkach może odmówić zakupu biletu na teren obiektu.

24.   W przypadku łamania Regulaminu obsługa ŚWM może cofnąć wydany klientowi karnet wstępu,
        w tym również karnet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.

25.   Do Śląskiego Wesołego Miasteczka może wejść każdy Gość posiadający ważny karnet wstępu
        wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi
        znajdować się na ręce Gościa, tak aby nie można było jej zdjąć. Powinna znajdować się na
        wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części 
        garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gości nie posiadający opaski
        założonej na ręce we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z urządzeń.

26.   Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego
        się w Info-Centrum zgodnie z Regulaminem reklamacji Śląskiego Wesołego Miasteczka dostępnym
        w Info-Centrum.

27.   Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązują procedury postępowania w wyniku
        wypadku, zamknięcia obiektu przed czasem oraz wystąpienia awarii, które są dostępne
        w Info-Centrum.

28.   Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązują następujące regulaminy:

            • Regulamin porządkowy WKPiW,

            • Regulamin grup zorganizowanych,

            • Regulamin promocji Happy Hour,

            • Regulamin Wesołe at Night,

            • Regulamin karnetu Season Pass,

            • Regulamin reklamacji. Zarząd Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o.